Zpracování osobních údajů / GDPR

Zpracování osobních údajů / GDPR

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bychom rádi informovali své klienty a účastníky našich akcí o rozsahu zpracování jejich osobních údajů:

Správcem osobních údajů je Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilová, IČ: 07911505, se sídlem Kordačova 730, Kladno 272 04.

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány?
Jedná se o nezbytné údaje, které nám sdělíte při vašem rozhodnutí využít námi poskytované služby. Nejčastěji to jsou: Jméno a příjmení, věk, adresa, telefonní číslo a ostatní informace, které nám sdělíte v průběhu poskytování našich služeb, a které jsou nezbytné zaznamenat pro zdárné poskytování těchto služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů je jednoznačný, dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Kdo všechno bude mít k vašim osobním údajům přístup?
K vašim osobním údajům má přístup pouze oprávněný pracovník v rámci služby, kterou využíváte.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečené?
Zavedli jsme a udržujeme nezbytná, přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjektu údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, neoprávněnými změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. V případě uchování písemné formy osobních údajů je tato agenda uložena v uzamykatelných místnostech, popř. v uzamykatelných kartotékách.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje uchováváme v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, Nařízením“ a skartačním a spisovým řádem – obvykle 10 let. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje v souladu se zákonem skartovány.

Budeme vaše osobní data sdílet nebo předávat jiným stranám?
Osobní údaje můžeme předávat dalším stranám pouze v případech stanovených zákonem.

Máte jako subjekt svá práva?
Ano máte. V souladu s platnými právními předpisy máte následující práva:

 1. Právo na přístup a přenositelnost osobních údajů – máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tím není dotčeno vaše právo žádat o poskytnutí výpisu nebo kopie dokumentace, které můžete uplatňovat na základě žádosti o záznam.
 2. Právo na opravu (resp. doplnění) – podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že jsou vaše
  osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o opravu těchto osobních údajů.
 3. Právo na výmaz – můžete nás požádat o výmaz některých svých osobních údajů. Rozsah, ve kterém můžeme vyhovět vaší žádosti o výmaz osobních údajů může být limitován našimi zákonnými povinnostmi uchovávat některé osobní údaje.
 4. Právo vznést námitku – máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se na naší straně prokážou závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.
 5. Právo kontaktovat dozorový orgán, Úřad na ochranu osobních údajů – máte právo kontaktovat dozorový orgán (Úřad na ochranu osobních údajů) v případě podezření, že dochází k neoprávněnému nakládání s jeho osobními údaji, nebo že bylo odmítnuto zajištění nápravy situace, která je v rozporu s právními předpisy, zároveň máte právo být informováni o porušení zabezpečení osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (pro klienty poradenských služeb)

Ráda bych informovala o nutnosti podepsání informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů, která vyplývá z Obecného nařízení ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Tento souhlas je určen klientům v rámci poradenských služeb. Jeho znění si můžete přečíst níže, není třeba je tisknout – při setkání vám bude nabídnut v papírové formě:

 

Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilová, IČ: 07911505, www.varias.cz

Informovaný souhlas klienta se zpracováním osobních údajů

Já níže podepsaný / podepsaná ____________________ nar. ___________________, klient/ka služby (dále jen „Subjekt údajů“) podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů uděluji Mgr. Bc. Zdeňce Pospíšilové, IČ: 07911505, se sídlem Kordačova 730, Kladno 272 04 (dále jen Správce osobních údajů) svobodný informovaný souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů:

 • jméno a příjmení klienta/ky,
 • číslo telefonu klienta/ky,
 • e-mailová adresa klienta/ky
 • a informace, které klient/ka poskytne Správci osobních údajů v rámci psychologických konzultací, které mohou mít i charakter citlivých osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základně tohoto souhlasu po dobu poskytování služeb a poté ještě po dobu archivace dle zákona. Tento souhlas lze kdykoliv bez jakýchkoliv obtíží a sankcí odvolat. Odvolání souhlasu musí být písemně doručeno Správci osobních údajů.

Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech, jimiž vedle výše popsaného práva na odvolání souhlasu jsou:

 • právo požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem osobních údajů,
 • právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
 • právo požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem osobních údajů, pokud již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,
 • právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, případně může podat žalobu k soudu.

Správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a zákonem na ochranu osobních údajů i bez souhlasu Subjektu údajů jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce údajů.

V ______________ dne ______________
Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci osobních údajů a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených.

______________

podpis klienta