Vybrané charakteristiky osob, provozujících sadomasochistické aktivity

Publikováno v časopise Sexuológia 18, No.1, 2018. Autoři: Zdeňka Řezníčková, Petr Weiss

Abstrakt

Článek předkládá výsledky výzkumu, zaměřeného na vybrané charakteristiky osob, provozujících sadomasochistické aktivity. Předmětem výzkumu jsou osobnostní charakteristiky, spokojenost a potenciálně přidružené negativní jevy. Inovativní, oproti předchozím studiím na toto téma, je především vymezení zkoumaných skupin na základě motivace k realizaci sadomasochistických aktivit a to na osoby, u nichž lze hovořit o sexuální variaci v podobě sadomasochismu a osoby, které realizují sadomasochistické aktivity s absencí této variace. Výzkum slouží obecně k hlubšímu poznání dané problematiky a také k detailnějšímu poznání v kontextu českého prostředí.

Klíčová slova

sexuální variace, sadomasochismus, sadismus, masochismus

 

Summary

The article presents the results of the research on the selected characteristics of persons engaged in sadomasochistic activities. The subject of the research is personality characteristics, satisfaction and negative phenomena. Innovative, compared to previous studies on this topic, is primarily the definition of the groups under study on the basis of their motivation to realize sadomasochistic activities – persons who may be mentioned about sadomasochistic sexual variation and persons who realize sadomasochistic activities without this sexual variation. Research is generally used to gain a deeper understanding of the subject and also to more detailed knowledge in the context of the Czech environment.

Keywords

sexual variation, sadomasochism, sadism, masochism

 

Úvod

Za sadomasochistické aktivity lze označit takové, které zahrnují dominanci/submisi, kontrolu/odevzdání anebo působení/přijímání fyzické či psychické bolesti. Zcela individuální jsou pro jedince v této souvislosti parametry jako preferovaná role v těchto aktivitách (dominantní/submisivní, aktivní/pasivní,…), výběr konkrétních aktivit, jejich frekvence a intenzita, a v neposlední řadě motivace k jejich realizaci.

V současné době lze sledovat nárůst počtu výzkumů, které se zabývají nejrůznějšími souvislostmi sadomasochistického chování na neklinické populaci, avšak se lze domnívat, že takto obecně vymezená skupina není příliš homogenní a vyvstává tedy otázka strany využitelnosti výsledků v praxi. Z toho důvodu se tento výzkum zaměřil na motivaci k realizaci sadomasochistických aktivit jako na klíčový prvek pro lepší identifikaci populace, která má být předmětem výzkumu.

Z hlediska motivace lze osoby, provozující sadomasochistické aktivity, rozdělit do dvou základních skupin. V prvním případě se jedná o osoby s přítomnou sexuální variací v podobě sadismu, masochismu či sadomasochismu. Realizace těchto aktivit je tak pro ně naplněním jejich sexuálních preferencí – v případě sadismu je vzrušení dosahováno prostřednictvím dominance, kontroly, působení fyzického či psychického utrpení, zatímco masochismus je naopak charakterizován odevzdáním partnerovi, vlastním ponížením či utrpením [1].

Ve druhém případě se jedná o osoby, které tyto aktivity provozují, aniž by u nich některá ze zmíněných variací byla přítomna a tyto aktivity jsou tedy realizovány primárně z jiných důvodů, jako je například zvědavost [2], probouzení hravosti a kreativity [3], pocit vzrušení, uvolnění, prožitek čehosi nad rámec běžných sexuálních aktivit, osobní růst a pozitivní vliv na partnerské vztahy [4], úleva od emočního napětí a možnost sebevyjádření [5], či navození změněných stavů vědomí [6, 7]. Je třeba uvést, že zmíněné účinky mohou mít tyto aktivity rovněž na sadomasochisty, avšak jejich primární motivace k realizaci těchto aktivit má ryze sexuální charakter.

Cílem tohoto výzkumu tedy bylo zaměřit se na vybrané charakteristiky osob, které realizují sadomasochistické aktivity a prozkoumat otázku, zda a případně jak se v dílčích otázkách liší osoby, u nichž se jedná o realizaci sadomasochistické sexuální variace a osoby, které sadomasochistické aktivity provozují s absencí této variace. Dále výzkum navázal na již realizované výzkumy zaměřené na obecnější prozkoumání charakteristik osob, které sadomasochistické aktivity provozují a osob, které tyto aktivity neprovozují. Konkrétně se jednalo o oblast osobnostních charakteristik, spokojenosti a potenciální výskyt negativních jevů. Všechny tyto oblasti byly již dříve zkoumány na neklinické populaci osob, které se hlásí k realizaci sadomasochistických aktivit [8, 9, 10, 11, 12], avšak bez důrazu na přítomnost či absenci sexuální variace. Z tohoto důvodu lze tedy tento výzkum, minimálně po české prostředí, pokládat za inovativní a jeho výsledky za prioritní.

 

Metodika a charakteristika souboru

Pro potřeby tohoto výzkumu byla sestavena testová baterie, zahrnující šedesátipoložkový NEO pětifaktorový osobnostní inventář NEO-FFI, speciálně sestavený dotazník spokojenosti, vycházející z Dotazníku životní spokojenosti Jochena Fahrenberga a zaměřený na osobní, partnerskou a sexuální spokojenost, a otázky na potenciální negativní jevy, jakými je nepříjemná reakce okolí v souvislosti se sexuálními preferencemi (např. v rodině, zaměstnání, službách,…), sexuální obtíže, pohlavní zneužití a znásilnění.

Výzkumný soubor byl získán prostřednictvím internetové výzvy k účasti na výzkumu a sbírán metodou sněhové koule. Vyplnění dotazníku probíhalo online a bylo anonymní. Pro zařazení do výzkumu nebyla stanovena žádná zvláštní kritéria a respondenti byli následně rozřazeni podle odpovědí na otázky konstruované na základě diagnostických kritérií pro sadomasochismus do tří skupin: 1. osoby, které neprovozují sadomasochistické aktivity 2. osoby, které provozují sadomasochistické aktivity bez přítomnosti sadomasochistické sexuální variace, 3. osoby, které provozují sadomasochistické aktivity s přítomností této variace. Následně byla porovnána skupina osob, které sadomasochistické aktivity provozují a skupina osob, které tyto aktivity neprovozují, a dále skupina osob, které tyto aktivity provozují s přítomností sadomasochistické sexuální variace a skupina provozující tyto aktivity bez přítomnosti této variace.

Celkový soubor tvořilo 557 respondentů, 211 mužů a 346 žen. 73 mužů a 127 žen sadomasochistické aktivity neprovozovalo, 65 mužů a 104 žen tyto aktivity provozovalo s absencí sadomasochistické variace a 73 mužů a 115 žen je provozovalo s přítomností této variace. Věkové rozložení se pohybovalo od 15 do 80 let, průměrný věk byl 29,78 let, modus 23, medián 27.

Data byla zpracována v programu SPSS. Pomocí Shapiro-Wilcoxonova testu bylo zjištěno, že data nemají normální rozdělní a z tohoto důvodu byl pro vyhodnocení použit neparametrický test pro dva nezávislé výběry – Mann-Whitney U test. Pouze v případě zpracování položek z okruhu negativních jevů byla data vyhodnocena pomocí Chí kvadrát testu nezávislosti.

 

Výsledky

 

Osobnostní charakteristiky

Bylo zjištěno, že osoby, provozující sadomasochistické aktivity jsou otevřenější vůči zkušenostem, než osoby, které tyto aktivity neprovozují a že osoby, které tyto aktivity neprovozují jsou naopak svědomitější. Dále bylo zjištěno, že osoby, provozující sadomasochistické aktivity jako realizaci své sexuální variace jsou signifikantně méně přívětivé, než osoby, které tyto aktivity realizují s absencí této variace. V jiných oblastech nebyl nalezen významný rozdíl mezi porovnávanými skupinami.

 

Spokojenost

Osoby provozující sadomasochistické aktivity s absencí sadomasochistické variace byly vyhodnoceny jako signifikantně spokojenější v partnerských vztazích, než osoby s přítomností této variace. V jiných oblastech nebyl mezi porovnávanými skupinami nalezen významný rozdíl.

 

Negativní jevy

V souvislosti se svými sexuálními preferencemi se osoby, provozující sadomasochistické aktivity, setkaly signifikantně častěji s negativní reakcí ze strany okolí (32,2 %), ženy v 79,02 % případů, muži v 30,68 %. S největším množstvím negativních reakcí se setkaly osoby se sadomasochistickou sexuální variací (18,98 % mužů a 54,05 % žen). Množství výskytu sexuálních obtíží, pohlavního zneužití a znásilnění se mezi porovnávanými skupinami významně nelišilo.

 

Disuse

Tento výzkum představil několik vybraných oblastí, spojených s realizací sadomasochistických aktivit a nastínil možný směr budoucího výzkumu. Výsledky naznačují nejen možné odlišnosti v určitých charakteristikách mezi osobami, které sadomasochistické aktivity provozují a těmi, kteří je neprovozují, ale rovněž mezi osobami se sadomasochistickou sexuální variací a bez ní, které tyto aktivity provozují.

V oblasti osobnostních charakteristik při porovnání osob realizujících a nerealizujících sadomasochistické aktivity se s předchozím výzkumem [8] shodují výsledky pouze u položky NEO-FFI Otevřenost novým zkušenostem. U jiných položek nebyly signifikantní rozdíly nalezeny. Lze se domnívat, že tento odlišný výsledek může být způsoben menší velikostí našeho vzorku i způsobem oslovení respondentů. V oblasti spokojenosti nebyly podobně jako v předchozích výzkumech [12] nalezeny významné odlišnosti mezi osobami, které sadomasochistické aktivity realizují a osobami, které je nerealizují. Stejně tak nebylo zjištěno, podobně jako v předchozích výzkumech [12], že by osoby realizující sadomasochistické aktivity zažily častěji pohlavní zneužití, znásilnění nebo trpěly sexuálními obtížemi. Je však třeba rovněž zmínit existenci výzkumů, které například vyšší míru pohlavního zneužití u osob provozujících sadomasochistické aktivity naopak potvrzují [10]. Tato diametrální odlišnost výsledků v jednotlivých výzkumech podněcuje k dalšímu, hlubšímu prozkoumání dosud nepříliš zmapovaného tématu.

V otázce porování osob se sadomasochistickou sexuální variací a bez ní, které sadomasochistické aktivity realizují, bohužel dosud není možné porovnat výsledky s žádným výzkumem. Jedná se tak o oblast, kterou by bylo vhodné do budoucna podrobněji prozkoumat.

 

Závěr

Budoucí výzkum, realizovaný na větším vzorku, by mohl přinést podrobnější informace například v otázkách osobnosti, sexuálního chování, preferencí a fantazií, ale také bližší informace o tom, s jakými negativními zážitky se osoby, provozující sadomasochistické aktivity, mohou setkávat. Tyto informace tak mohou být vhodným odrazovým můstkem pro lepší pochopení těchto osob a být vhodným podkladem pro odborné intervence či kvalitnější vzdělávání odborníků z řad psychologů či sexuologů, kteří se s takto zaměřenými klienty v praxi setkávají.

 

Literatura

[1] Weiss, P. Poruchy sexuální preference. Galén: Praha, 2017.

[2] Ernulf, K. E., Innala, S. M.: Sexual Bondage – A Review and Unobtrusive Investigation. Archives of Sexual Behavior. 1995; 24, 631-654.

[3] Prior, E. E., & Williams, D. J.: Does BDSM Power Exchange Among Women Reflect Casual Leisure? An Exploratory Qualitative Study. Journal of Positive Sexuality. 2015; 1.

[4] Hébert, A., Weaver, A.: Perks, problems, and the people who play: A qualitative exploration of dominant and submissive BDSM roles. Canadian Journal of Human Sexuality. 2015; 24(1), 49 – 62.

[5] Williams, DJ., Prior, E., Alvarado, T., Thomas, J., Christensen, C.: Is Bondage and Discipline, Dominance and Submission, and Sadomasochism Recreational Leisure? A Descriptive Exploratory Investigation. The Journal of Sexual Medicine. 2016; Volume 13, Issue 7, 1091 – 1094.

[6] Sagarin, B. J., Lee, E. M., & Klement, K. R.: Sadomasochism without sex? Exploring the parallels between BDSM and extreme rituals. Journal of Positive Sexuality. 2015; 1, 32-36.

[7] Ambler, J., Lee, E., Klement, K., Loewald, T., Comber, E., Hanson, S., Cutler, B., Cutler, N., Sagarin, B.: Consensual BDSM Facilitates Role-Specific Altered States of Consciousness: A Preliminary Study. Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice. 2016; 4(1), 75-91.

[8] Wismeijer, A. A. J, Van Assen, A. L. M.: Psychological Characteristics of BDSM Practitioners. The Journal of Sexual Medicine. 2013; 10(8), 1943 – 1952.

[9] Hébert, A., & Weaver, A.: An examination of personality characteristics associated with BDSM orientations . Canadian Journal of Human Sexuality. 2014; 23 (2), 106.

[10] Sandnabba, K., Santtila, P., Alison, L., Nordling, N.: Demographics, sexual behaviour, family background and abuse experiences of practitioners of sadomasochistic sex: A review of recent research. Sexual and Relationship Therapy. 2002; 17(1), 39-55.

[11] Nordling,N., Sandnabba, N. K., Santilla, P. V.: The Prevalence and Effects on Self-Reported Childhood Sexual Abuse Among Sadomasochistically Oriented Males and Females. Journal of Child Sexual Abuse. 2000; 9.

[12] Richters, J., De Visser, R. O., Rissel, Ch. E.: Demographic and Psychosocial Features of Participants in Bondage and Discipline, “Sadomasochism” or Dominance and Submission (BDSM): Data from a National Survey. The Journal of Sexual Medicine. 2008; 5(7), 1660-1668.

 

Pozn: Tabulky se zjištěnými hodnotami naleznete v tištěné verzi článku v časopise Sexuológia

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *